மீத்தேன் வாயு திட்டத்தை வேரோடு சாய்த்திட தஞ்சாவூரில் போட்டியிடும் கருப்பு முருகானந்தம் அவர்களுக்கு தாமரை சின்னத்தில் வாக்களிப்போம்