உங்கள் ஓட்டால் ஒளிரும் தஞ்சை...

நமது வேட்பாளர் : கருப்பு முருகானந்தம்
நமது சின்னம்: தாமரை